Zákaznícky servis 02/32 28 23 15 (Po – Pi: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Registrácia k odberu NL

Registrácia k odberu NL

Pravidlá akcie (ďalej len „Pravidlá“) : „Registrácia k odberu NL“ 

1. Organizátor.

Obchodná spoločnosť Packway s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice,IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl.13638 (ďalej len „Organizátor“) organizuje akciu s názvom „Registrácia k odberu NL“ (ďalej len „Akcia“). Organizátor je prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom „Vypredaj-zlavy“ (ďalej len „Zásielkový obchod“). Tovar zo Zásielkového obchodu možno objednávať telefonicky, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu. V priebehu konania Akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Tieto Pravidlá stanovujú záväzné pravidlá a podmienky účasti na Akcii.

2. Účastníci akcie.

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom naúzemí Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorej Organizátor zašle dokumenty oprávňujúcek účasti na Akcii, a ktorý sa do Akcie prihlási v súlade s týmito Pravidlami. Z Akcie sú vylúčenízamestnanci Organizátora, alebo osoby im blízke, ďalej sú vylúčené osoby v zamestnaneckom čiobdobnom pomere ku všetkým spoločnostiam spolupracujúcim s Organizátorom, ich rodinnípríslušníci a osoby im blízke. Z účasti na Akcii budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých objednávka doAkcie bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnené účastniť saAkcie rozhoduje výlučne Organizátor.

3. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy.

Pre účely tejto akcie je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a objednávka tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by zákazník mal nárok na zľavu, Vypredaj-zlavy sivyhradzuje právo túto zľavu neposkytnúť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vovýške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je Organizátorom v tejto Akcii poskytovaná v nasledujúcej výške:

zľava 5€ pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 20 €;

4. Zľava sa s príslušným kódom výhody dá použiť iba raz.

Pokiaľ bude balík rozdelený na dve (viac)častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom budetovar Organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočneuplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi Organizátorom doručený. Pokiaľ zákazníkvráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto Akcie v zákonom stanovenej lehotena odstúpenie, vyhradzuje si Organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vrátenéhov zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie na vedomie a je výslovne Organizátorom v tejto súvislostiinformovaný, že pokiaľ došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo byk bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti na Akcii je riadna úhradazakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítavaná hodnotanevyexpedovaného tovaru.Účastník Akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto Akcie sa za zaplatenúkúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehotena odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožnozákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásobproduktov.

5. Využiť zľavu podľa pravidiel tejto Akcie môže Účastník akcie objednávkou tovaru zo Zásielkovéhoobchodu týmito spôsobmi:

a) ak si Účastník akcie objednáva tovar zo Zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickoupoštou, treba vyjadriť tiež súhlas s týmito Pravidlami, a to buď telefonicky operátorovi alebo výslovnedo správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže Akcie zúčastniť.

b) ak si zákazník objedná tovar zo Zásielkového obchodu na internetových stránkach www.vypredaj-zlavy.sk spôsobom tu stanoveným.

6. Účastník akcie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodocha súhlasí s nimi.

7. Prihlásením sa do Akcie výherca udeľuje v súlade s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Zb., občianskyzákonník, súhlas s tým, aby Organizátor vytváral obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a taktovytvorené obrazové a zvukové záznamy, vrátane jeho mena a priezviska, používal v médiách (vrátaneelektronických), propagačných a reklamných materiáloch a to po dobu 5 rokov od ukončenia tejto Akcie.