Zákaznícky servis 02/32 28 23 15 (Po – Pi: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní nákupu produktov elektronicky v internetovom obchode, na internetových stránkach www.vypredaj-zlavy.sk (ďalej len "internetový obchod"), pri vykonaní nákupu produktov písomne ​​na základe doručeného katalógu (ďalej len "katalóg") a / alebo vykonaní nákupu telefonicky prostredníctvom telefónnej linky 02/ 32 101 010 (ďalej len "telefónna linka"), všetko prevádzkované spoločnosťou PackWay s.r.o, sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísanom v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, bežný účet vedený v ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. Ú. 111124495/0300.

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, katalógu alebo telefónnej linky, kedy na jednej strane je spoločnosť PackWay s.r.o. ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a fyzická alebo právnická osoba na druhej strane ako kupujúci (ďalej len "kupujúci") a kedy je predmetom kúpa predávajúceho tovaru.

1.3. Osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej len "spotrebiteľ").

1.4. Predávajúci je prevádzkovateľom internetových stránok na adrese: www.vypredaj-zlavy.sk (ďalej len "webová stránka").

1.5. Kupujúcim môže byť iba osoba staršia ako 16 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúci je povinný sa s týmito podmienkami riadne oboznámiť a v prípade, že čomukoľvek nerozumie, opýtať sa na dôležitosť predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov.

1.7. Kontakty na predávajúceho sú dostupné na webovej stránke v sekcii "O nás" v záložke "kontakty".

1.8. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Predávajúci v tejto súvislosti zašle oznámenie o zmene obchodných podmienok kupujúcemu na e-mailovú adresu, resp. iný kontakt kupujúceho a zverejní nové znenie obchodných podmienok aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok na webovej stránke. Kupujúci je oprávnený z dôvodu zmeny obchodných podmienok odstúpiť, a to do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o chystanej zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy vzniknutnej po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.9. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. mája 2018. 

 

2. Kúpna zmluva


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu, katalógu či telefónnej linky, pričom neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, s čím kupujúci vyjadruje súhlas odoslaním objednávky.

2.2. Spôsob uzatvorenia zmluvy je zásadne (i) písomný (katalóg), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefónna linka) - vždy prostriedky komunikácie na diaľku.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

2.4. Kúpna zmluva vzniká v okamihu, keď je riadne vyplnená, potvrdená a kupujúcim objednávka vykonaná (ďalej len "objednávka") a  potvrdená zo strany predávajúceho.

2.5. Objednávkový formulár obsahuje nasledujúce informácie:

2.5.1. Internetový obchod: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celková cena, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia.

2.5.2. Telefónna linka: katalógové číslo tovaru, množstvo, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaj o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia a e-mail.

2.5.3. Katalóg: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie , kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia, údaj o účasti na akcii, údaj o požiadavke na registráciu do zákazníckeho účtu.

2.6. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2.7. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok doručiť tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.8. Postup, resp. kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sú nasledovné:

2.8.1. Internetový obchod: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo, následne prejde do košíka, kde skontroluje, že je nákup úplný, po potvrdení vyplní údaje o doprave a platbe, potom vyplní svoje údaje a má možnosť sa navyše dobrovoľne zaregistrovať do zákazníckeho účtu, zúčastniť sa súťaže či akcie a / alebo vyplniť kód akcie či zľavového voucheru, následne skontroluje prehľad objednávky - tu sa môže vrátiť na opravu ľubovoľného údaju, pričom po potvrdení stlačí odoslanie objednávky, čím sa objednávka nevratne odošle. Ak je objednávka riadne zaevidovaná dorazí kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o odoslaní objednávky. Následne (približne do dvoch dní) kupujúcemu dorazí potvrdenie objednávky, čím je uzatvorená kúpna zmluva. Tento e-mail obsahuje úplné znenie kúpnej zmluvy vrátane znenia týchto obchodných podmienok.

2.8.2. Telefónna linka: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Svoju objednávku oznámi operátorovi, ktorý vykoná objednanie tovaru spolu so zákazníkom vrátane spôsobu dopravy doručenia zásielky. Následne zákazníkovi príde e-mailom potvrdenie objednávky (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.8.3. Katalóg: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Na priložený objednávací lístok vpíše vybraný tovar. Zvolí spôsob dopravy doručenia zásielky zaškrtnutím príslušného poľa. Objednávku odošle v priloženej odpovednej obálke. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazník dostane potvrdzujúci e-mail (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa detailne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť zoznámiť sa s nimi.

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.11. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

2.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

3. Tovar a cena

3.1. Webové stránky, resp. internetový obchod a katalóg obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2. Za stanovených podmienok v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru a prípadne poplatok za zvolený neštandardný spôsob úhrady.

3.3. Ponuka predaja tovaru a ceny tovaru v internetovom obchode a katalógu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach, resp. počas platnosti katalógu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. Zľavy jednotlivých akcií sa nedajú sčítať. 

3.4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode a katalógu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných chýb a neuzavretia kúpnej zmluvy v prípade zjavných chýb.

3.5. Všetky inzerované údaje majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy.

3.6. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej jednotlivej kúpnej zmluve s tým, že výška takejto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v internetovom obchode / katalógu v čase odoslania objednávky kupujúcim.

3.7. Webové rozhranie internetového obchodu a každý príslušný katalóg obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetovom obchode platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.8. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sú bežné, výškou základnej sadzby a kupujúci ich hradí sám.

3.9. Tovar je zabezpečený  v množstve zodpovedajúcom očakávaný dopyt a platí do vypredania zásob.

 

4. Zodpovednosť z chýb, záruka za akosť, extra záruka

4.1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodnom pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý.

4.2. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to najmä z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 ž 2174 občianskeho zákonníka a týmito obchodnými podmienkami, resp. článkom 5. Reklamačný poriadok.

4.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z titulu záruky za akosť, teda uplatniť právo z chyby , ktorá sa vyskytne u zakúpeného tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záruku za akosť je spotrebiteľ povinný uplatniť podľa článku 5. Reklamačný poriadok.

4.4. Kupujúci je oprávnený, ak zaškrtne v objednávke príslušné pole a uhradí cenu 1,5 €, uplatniť extra záruku. Extra záruka sa riadi týmito obchodnými podmienkami. Extra zárukou sa rozumie, že v prípade, ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, dôjde nad rámec výmeny tovaru za nový, bezchybný, rovnako k úhrade kompenzácie vo výške dvojnásobku nákladov na poštovné a balné a to vo forme šeku na zľavu pri ďalšom nákupe. Extra záruku je možné uplatniť u tovaru, kde nedošlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.       

 

5. Reklamačný poriadok

5.1. Prevzatím tovaru u kupujúceho - spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. prevzatia od dopravcu. Prevzatie tovaru od kupujúceho - podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. 

5.2. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne písomnú formu záruky - záručný list. Záručný list obsahuje všetky zákonné náležitosti. 

5.3. Kupujúci je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. 

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru bola neporušená a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.5. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Reklamáciu je možné ďalej uplatniť u predávajúceho na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne ​​na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice. 

5.6. Kupujúci - spotrebiteľ môže chybný tovar na reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené "REKLAMÁCIA", ID číslo reklamácie pridelené pri vyplnení reklamácie online (ak je služba ponúkaná) a spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a takisto odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. spiatočná adresa a telefónne číslo). Odporúčame priložiť aj kópiu nákupného dokladu. 

5.7. Kupujúci - spotrebiteľ, má v závislosti od povahy chyby  pri uplatnení zákonnej záruky za akosť tieto práva v závislosti na tom, či chyba znamená podstatné či nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy: 

5.7.1. ak ide o chybu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci - právo na odstránenie chyby  dodaním novej veci bez chyby  alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie chyby  opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby . Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí v prípade, že kupujúci žiadal opravu chyby , ktorá sa ukáže ako neuskutočniteľná. Ak neodstráni predávajúci chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby  neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. 

5.7.2. ak ide o chybu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby  alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

5.8. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právne chybu. Iné chyby  môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

5.9. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. 

5.10. Ak kupujúci neuplatní včas chybu veci, stráca právo odstúpiť od zmluvy. 

5.11. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby  neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby  neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby . Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby , ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby  po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy. 

5.12. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebné na odborné posúdenie chyby . Reklamáciu vrátane odstránenia chyby  predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. 

5.13. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom po prijatí reklamácie; ďalej predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

5.14. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.15. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba záruky za akosť, ak tu je, predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe. 

5.16. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. 

 

6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.
- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke

- platba online prevodom (zabezpečuje platobná brána GoPay)

- platba online platobnou kartou (zabezpečuje platobná brána GoPay)

6.2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 

6.3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

6.4. Zľava alebo šeky sa poskytujú v prípade, že bola cena uhradená a nebolo odstúpené od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote.  

 

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

7.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

7.2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovar, lehota sa počíta odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu na adresu [email protected], alebo písomne ​​na adresu uvedenú v bode 1.1 oznámenia, že od kúpnej zmluvy odstupuje. 

7.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku. 

7.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ. 

7.5. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľovi predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie tovaru, v prípade, že v lehote 14 dní vracia spotrebiteľ späť všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo iných výhod), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 

7.6.Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame možnosť vrátenie tovaru na dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14 dňovej lehoty na odstúpenie tým, že nám tovar vrátite do 100 dní od prevzatia (lehota začína dňom nasledujúcim po doručení tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplny, nie je použitý alebo poškodený. Pre dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená v košíku.

7.7 Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na dodanie tovaru v internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci tieto náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. 

7.8. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti. 

7.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu. Spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) použiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok "formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy", ktorého vzor je dostupný na e-shope predávajúceho tu

 

8. Preprava a dodanie tovaru

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. 

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

8.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

8.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

8.5. Ceny balného a dopravy sú uvedené na stránkach tohto internetového obchodu a kupujúci je zároveň s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky. Prepravné a balné zodpovedá zvolenému spôsobu prepravy (Slovenská pošta - “Na adresu” alebo Slovenská pošta - “Balík na poštu“, DHL a Packeta.sk). Ak nezvolíte žiadny spôsob dodania, bude automaticky zvolený spôsob dodania prostredníctvom Slovenskej pošty – „Na adresu“.

8.6. Termín dodania je 14 dní, ak je tovar skladom. 

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu. 

9.2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke. 

9.3. Ochrana osobných údajov je podrobne upravená tu

9.4. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej podobe, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. Správa je doručená: 

9.4.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, 

9.4.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, 

9.4.3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, 

9.4.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel. 

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak súvisiaci vzťah s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. 

10.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

10.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.5. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade sporu riešiť tento spor prostredníctvom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, +421 (0)2/58 27 21 23. Internetová adresa subjektu zabezpečujúceho zmierlivé riešenie sporov je www.soi.sk.

10.6 Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, kam môže spotrebiteľ podať sťažnosť. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe je [email protected].