Zákaznícky servis 02/32 28 23 15 (Po – Pi: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť PackWay si váži dôveru návštevníkov svojich internetových stránok, a preto venuje mimoriadnu pozornosť a najväčšie bezpečnostné štandardy tomu, aby chránila Vaše osobné údaje pred neoprávneným použitím.

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť subjekt so spracovaním jeho osobných údajov, ako aj s účelmi spracovania, rozsahom spracovania a dobou spracovania osobných údajov. Na tento dokument spoločnosť PackWay odkazuje na svojich internetových stránkach či v katalógu, ak pri akomkoľvek úkone subjektu dôjde k spracovaniu - v takom prípade sa dané spracovanie vždy riadi konkrétnym stanoveným účelom. 

 

1. Správca

Správcom osobných údajov je spoločnosť PackWay s.r.o., IČO: 25629662, so sídlom: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, Doručovacie číslo: 532 36, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej tiež ako "PackWay").

U účelu Priamy marketing na žiadosť - špeciálne ponuky je správcov viac z dôvodu zasielania rôznych zaujímavých ponúk nielen z oblasti PackWay, ale aj z iných oblastí. Spolu s PackWay ide o týchto ďalších správcov: Sieh An! Handelgesellschaft mbH, IČ: DE 188066362, Sídlom: Nemecko, e-mail: [email protected] a ATLASFORMEN sas., IČ: FR 47449149038, DPO (Délégué à la protection des données), 87  rue la Boetie 75008 Paris, e-mail: [email protected] 2. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje subjektu sú spracovávané na nasledujúce účely, u každého subjektu však iba na účely, pre ktoré existuje právny dôvod spracovania.

 

2.1. Súťaže

Marketingové akcie, resp. súťaže sú akcie pre vykonávanie priameho marketingu na propagáciu PackWay vrátane zasielania informácií o ponuke PackWay, organizácií súťaží a pod. Podstata každej marketingovej akcie je podrobne vysvetlená v pravidlách k danej akcii s tým, že účelom spracovania osobných údajov je vedenie danej marketingovej akcie zahŕňajúcej zaradenie do databázy pre danú akciu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, zasielanie súvisiacich informácií, a to všetkými prostriedkami vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Právnym základom spracovania je súhlas subjektu.

 

2.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Na účely realizácie objednávky subjektu spracúva spoločnosť PackWay osobné údaje tak, aby došlo k riadnemu plneniu uzavretej kúpnej zmluvy. Účel zahŕňa vybavenie objednávky, dodanie tovaru, prípadne následné reklamačné konanie, uplatnenie záruky či uplatnenie iných nárokov subjektu, vymáhanie pohľadávok PackWay.

Právnym základom spracovania je uzavretá kúpna zmluva.

 

2.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje sú spracovávané z dôvodu vykonávaného zasielania informácií o novinkách, resp. zasielanie obchodných informácií všetkými spôsobmi s ponukou vlastných podobných produktov a služieb vrátane využitia možnosti zasielať obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami z titulu zákonnej výnimky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. vrátane zasielania prianí k narodeninám zákazníkom. Subjekt berie na vedomie, že na tento účel dochádza k jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity).

Právnym základom spracovania na tento účel je oprávnený záujem PackWay.

 

2.4. Priamy marketing na žiadosť - špeciálne ponuky

Pokiaľ o to subjekt požiada a dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, PackWay a spoločnosti uvedené v článku 1 ako ďalší správcovia spracúvajú osobné údaje na účely vykonávania priameho marketingu v podobe zasielanie informácií o novinkách, akciách PackWay a iných vybraných informácií. Tento účel zahŕňa zaradenie do databázy pre vykonávanie priameho marketingu na žiadosť subjektu, zasielanie katalógov, newsletterov, narodeninových želaní, listov, letákov, resp. obchodných oznámení všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov a to s ponukou produktov PackWay a spoločností v skupine PackWay. Subjekt berie na vedomie, že na tento účel dochádza k segmentácii a profilovaniu (za účelom voľby relevantných oznámení je užívaný osobný údaj subjektu - napr. vek, predošlá aktivita (nákup, účasť na akciách)).

Právnym základom spracovanie je súhlas subjektu. 

 

2.5. Užívateľský účet (registrácia)

Pokiaľ o to subjekt žiada, resp. ak vykoná registráciu, sú jeho osobné údaje spracované firmou PackWay za účelom vedenia používateľského účtu. Pravidlá vedenia používateľského účtu sú uvedené tu. Účel zahŕňa históriu všetkých objednávok, zasielanie obchodných oznámení vrátane elektronických prostriedkov, funkciu zabudnutého košíka, funkciu predvyplneného košíku. Subjekt berie na vedomie, že na tento účel dochádza ku jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity).

Právnym základom spracovania je súhlas subjektu.

 

2.6. Zabudnutý košík

Ak subjekt vyplní e-mail, avšak z technických či iných dôvodov nedokončí objednávku, avšak vyplní svoj e-mail, je mu rozpracovaná objednávka zaslaná e-mailom na dokončenie.

Právnym základom je súhlas v podobe vyplnenia e-mailu.

 

2.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Ak subjekt položí prostredníctvom call centra alebo internetového formulára dotaz, potom PackWay spracuje osobné údaje s cieľom vybavenia takéhoto dotazu.

Právnym základom spracovania na tento účel je súhlas.

 

2.8. Ochrana práv PackWay

Pokiaľ dôjde k spracovaniu z dôvodu niektorého z uvedených účelov, potom PackWay zároveň spracováva potrebnú dokumentáciu pre obranu proti nárokom subjektu alebo tretích osôb, pre vymáhanie pohľadávok, pre obranu pri kontrolných konaní zo strany orgánu dohľadu, teda za účelom ochrany práv PackWay.

Právnym základom spracovania je oprávnený záujem PackWay. 

 

3. Kategórie osobných údajov

Osobné údaje subjektu sú spracovávané vždy iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel.

 

3.1. Súťaže

Za účelom marketingových akcií sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje(meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), súťažný príspevok a údaj o účasti. U výhercov sa navyše jedná o rozsah: údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súťažné záznamy.

 

3.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Za účelom realizácie objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, krajina, telefón, e-mail), údaj o zakúpenom tovare vrátane ceny, údaj o reklamáciách a uplatnenie iných práv, údaj o úhrade, pohlavie a číslo zákazníka.

 

3.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Za účelom priameho marketingu vykonávaného voči zákazníkom sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), údaje o aktivite subjektu ( zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webe), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 

3.4. Priamy marketing na žiadosť - špeciálne ponuky

Za účelom priameho marketingu na žiadosť sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zakúpenom tovaru, údaje o aktivite subjektu (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti , údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 

3.5. Užívateľský účet (registrácia)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu registračného formulára, povinnými údajmi sú: e-mail, meno, priezvisko, adresa, číslo popisné, mesto a PSČ; nepovinnými údajmi sú telefón, dátum narodenia, zákaznícke číslo, názov firmy, IČO a DIČ. Ďalej je spracovávaná história objednávok, údaje o aktivite subjektu (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 

3.6. Zabudnutý košík

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, zadaný tovar (druh, katalógové číslo, cena, veľkosť, farba), ID objednávky, dátum vytvorenia obsahu košíka, zákaznícke číslo.

 

3.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu nasledujúcom: meno, priezvisko, otázka, e-mail, telefónne číslo, adresa. U call centra je nahrávka nahrávaná a uložená iba po dobu 14 dní a to z dôvodu oprávneného záujmu PackWay na skvalitňovanie svojich služieb.

 

3.8. Ochrana práv PackWay

Za účelom ochrany práv Packway sú osobné údaje spracovávané v rozsahu potrebnej dokumentácie.

 

4. Doba spracovania

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na daný účel.

 

4.1. Marketingové akcie (súťaže)

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania marketingovej akcie, teda po dobu neurčitú do odvolania súhlasu.

 

4.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu vybavenia objednávky, dodania tovaru a prípadne na účely reklamačného konania, ďalej po dobu, po ktorú môžu byť uplatnené nároky kupujúceho alebo predávajúceho, najdlhšie po dobu troch rokov, čo je doba počas ktorej môžu byť nároky uplatnené. Po uplynutí doby troch rokov budú uchované len daňové doklady a súvisiace dokumenty na základe právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o daniach z príjmov.

 

4.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje subjektu sú spracovávané po dobu, po ktorú trvá oprávnený záujem firmy PackWay, teda po dobu neurčitú, resp. do podania námietok proti priamemu marketingu zo strany subjektu, na základe ktorých bude spracovanie ukončené.

 

4.4. Priamy marketing vykonávaný na žiadosť - špeciálne ponuky

Osobné údaje subjektu sú spracovávané do odvolania súhlasu zo strany subjektu.

 

4.5. Užívateľský účet (registrácia)

Osobné údaje udelené pri registrácii sú spracovávané po dobu existencie užívateľského účtu, do jeho zrušenia podľa pravidiel uvedených tu.

 

4.6. Zabudnutý košík

Údaje budú uchované iba po dobu dvoch týždňov, resp. do odvolania súhlasu.

 

4.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Za týmto účelom, pre nadviazanie komunikácie a riadne vybavenie dopytu budú osobné údaje uchované najdlhšie po dobu dvoch mesiacov, resp. do odvolania súhlasu.

 

4.8. Ochrana práv PackWay

Osobné údaje sú spracovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a oprávnených záujmov PackWay. Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracovávané po dobu, po ktorú môže byť prevedená kontrola orgánov dozoru, teda po dobu troch rokov.

 

5. Odvolanie súhlasu

Súhlas, ktorý subjekt spoločnosti PackWay udelil, môže kedykoľvek odvolať na e-maile: [email protected], v odkaze tu alebo na adrese: Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Príjem obchodných oznámení je možno tiež vylúčiť v každom jednotlivom "newsletteru".

Pokiaľ dôjde k odvolaniu súhlasu u spracovania, ktoré vykonáva viac správcov vedľa seba, je subjekt oprávnený súhlas odvolať voči každému správcovi zvlášť na kontaktných údajoch každého správcu alebo voči všetkým správcom na kontaktných údajoch ktoréhokoľvek správcu. Obdobne môže subjekt postupovať aj u uplatnenia iných práv, námietok či žiadostí.

 

6. Príjemcovia a spracovatelia

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám.

PackWay na spracovanie osobných údajov užíva spracovateľa v podobe nasledujúcich dodávateľov: marketingovej spoločnosti, účtovník spoločnosti, audítorskej spoločnosti, spoločnosti poskytujúcej právne služby, spoločnosti zaoberajúcej sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúcej IT služby, spoločnosti zaoberajúcej sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom webových a mobilných aplikácií a spoločnosti poskytujúcej softvér licenciu pre online komunikáciu. 

 

7. Uplatnenie námietok, sťažností a žiadostí o ukončenie spracovania

Žiadosti, námietky a sťažnosti subjektu ohľadne spracovania jeho osobných údajov môže subjekt uplatniť na e-maile: [email protected], v odkaze tu alebo na adrese: Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice.

Subjekt má právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Orgánom dozoru pre spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz

 

8. Hodnotenie tovaru – HEUREKA 

PackWay používa na zlepšovanie kvality služieb hodnotenie, ktoré zákazník môže dobrovoľne využiť, resp. ho môže odmietnuť a to kliknutím na príslušný odkaz v e-maile. Spracovateľom pre tento účel je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Dúbravská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727. 

Informujeme Vás, že odoslaním objednávky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok sa zapájate do programu "Overené zákazníkmi", ktorý pre PackWay vykonáva spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu Heureka.cz (ďalej len "Heureka" a program ďalej len "program Heureka"). Zapojenie do programu Heureka je dobrovoľné - subjekt ho môže odmietnuť na e-maile tu: [rovnaké ako bod 5] alebo zaškrtnutím poľa pred odoslaním objednávky. PackWay poveril Heureku, aby po odoslaní objednávky poslala e-mail, v ktorom môže zákazník vyplniť hodnotenie firmy PackWay a objednaného tovaru - len na tento účel PackWay HEUREKA odovzdá Vaše meno, priezvisko, e-mail a prehľad objednaného tovaru - Heureka následne po odoslaní e- mailu podľa zadania firmy PackWay všetky údaje likviduje, ibaže má k ich spracovaniu dobrovoľný súhlas dotknutého zákazníka. Súhlas na ďalšie spracovanie môže zákazník vyjadriť po rozkliku odkazu v zaslanom e-mailu s žiadosťou o odoslaní hodnotenia. Odoslaním hodnotenia umožňuje zákazník Heureke zverejnenie svojej prezývky, zakúpeného tovaru a hodnotenia a to na základe zvláštneho samostatného súhlasu podľa podmienok uvedených vo formulári. Heureka nie je oprávnená nakladať bez súhlasu zákazníka s jeho osobnými údajmi, preto sa zákazník môže rozhodnúť, či následne súhlas Heureka udelí alebo nie. 

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy a takisto oprávnený záujem na skvalitňovanie služieb, pokiaľ k plneniu zmluvy nedôjde / zmluva je ukončená. 

Rozsah použitých údajov je meno, príjemní, e-mail, prehľad objednaného tovaru a hodnotenia. 

Doba uchovania hodnotenia pre tento účel je 12 mesiacov. Viac informácií o spôsobe vykonávaného hodnotenia môžete nájsť tu.

 

9. Cookies

PackWay používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti cookies.

Cookies sú malé textové súbory umiestnené do počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet. 

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie práce s cookies. Pre vypnutie je potrebné sa pozrieť do nápovedy k prehliadaču a postupovať podľa pokynov v pomocníkovi.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavenia prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Subjekt môže prehliadač nastaviť tak, aby ho informoval o prijatí cookies a môže sa rozhodnúť, či použitie cookies potvrdí alebo nie.

V nastavení prehliadača môže subjekt cookies zakázať. Ak subjekt cookies zakáže, je možné, že nebude môcť využiť všetky funkcie svojho internetového prehliadača a internetových stránok.

Cookies, ktoré sú už uložené, môže subjekt priebežne mazať zo svojho počítača.

Podrobné informácie o možnosti vymazať cookies, zakázať ich alebo ich priebežne blokovať nájde subjekt v návode na použitie svojho prehliadača.Viac informácií o cookies a spôsobe vypnutia nájde subjekt tiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Služby tretej strany - Dognet

Affiliate sieť

Cookies, ktoré používa naša spoločnosť slúžia výhradne na vyhodnotenie konverzií, nepoužívajú sa na žiadne iné účely a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Konverzia predstavuje váš aktívny úkon na stránke nášho obchodného partnera, na ktorý je naviazané vzájomné plnenie dohodnuté medzi nami a prevádzkovateľom webovej stránky.

Tu si môžete prečítať podmienky a informácie o spracovaní cookies spracovateľa údajov:
https://www.dognet.sk/cookies/sk

 

10. Poučenie o právach subjektu 

Právo na prístup. Transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Správca prijme vhodné opatrenia, aby poskytol subjektu stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. O spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky oznámenia o spracovaní. Správca subjektu informácie poskytne písomne ​​alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

Správca neodmietne vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv subjektu (najmä. Práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť subjektu údajov, na ktorý sa príslušné údaje vzťahujú.

Subjekt má právo na to, aby mu správca poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca bude subjekt o akomkoľvek takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak subjekt žiadosť podal v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.

Ak správca neprijme opatrenia, o ktoré subjekt požiadal, informuje subjekt bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a bude žiadať o súdnu ochranu.

Kontrolór informuje subjekt, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže správca buď:

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Zjavnú  nedôvodnosť alebo nevhodnosť žiadosti dokladá správca.

Pokiaľ má správca dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti subjektu.

Informácie, ktoré majú byť subjektu poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

 

Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý")

Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) subjekt odvolá súhlas, na základe ktorého boli spracovávané údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) subjekt vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného "práva namietať") a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;

d) osobné údaje boli spracované nezákonne; 

e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a subjekt odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, alebo oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu.

 

Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca bude subjekt informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil.

 

Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má subjekt právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Ak vznesie subjekt námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. 

 

11. Definícia

Pojmy uvedené v tomto dokumente majú význam, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným definíciám:

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

Subjektom je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané podľa týchto podmienok.

Zvláštnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, členstvo v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofické presvedčenie, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby. Správca nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracovávané.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracovania.

Správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže správca splnomocniť alebo poveriť spracovateľa.

Účelom spracovania rozumieme dôvod, prečo správca osobné údaje spracúva.Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie, napríklad meno a priezvisko.

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu.