Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies.
Používaním tohto webu s tým súhlasíte

Viac informácií Rozumiem
SPÄŤ Hlavná strana
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov v internetovom obchode www.vypredaj-zlavy.sk (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkovanom spoločnosťou PackWay s.r.o. Dělnická 390, 533 01 Pardubice 2, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662 ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. ú. 111124495/0300.

 

 • 1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, kedy je na jednej strane spoločnosť PackWay s.r.o., IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a fyzická alebo právnická osoba na strane druhej ako kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Osoba, ktorá uzavrie kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.3. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke dostupnej z nasledujúcej internetovej adresy: (URL) www.vypredaj-zlavy.sk (ďalej len „webová stránka“) .

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 • 2. Kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva je uzatváraná medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

2.2. Kúpna zmluva vzniká potvrdením riadne vyplnenej objednávky (ďalej len „objednávka“) zo strany predávajúceho a v tejto súvislosti sa vylučuje použitie ustanovenia § 1753 ods. 2 občianskeho zákonníka. Objednávkový formulár obsahuje najmä, nie však výlučne, informácie o objednávanom tovare, cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2.4. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.5. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Predávajúci v tejto súvislosti zašle oznámenie o zmene obchodných podmienok kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho a zverejní nové znenie obchodných podmienok aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok. Kupujúci je oprávnený z dôvodu zmeny obchodných podmienok odstúpiť, a to do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o pripravovanej zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 • 3. Tovar a cena

3.1. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka bola posudzovaná z hľadiska zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Tovar je zaistený v množstve zodpovedajúcom očakávanému dopytu.

3.2. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.

3.3. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu zobrazovania na webovom rozhraní internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. Zľavy jednotlivých akcií sa nedajú sčítať.

3.4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Všetky uvedené údaje majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.

3.5. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedenej v internetovom obchode v dobe odoslania objednávky kupujúcim.

3.6. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní internetového obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.7. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje
uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Súčasne zašle predávajúci kupujúcemu znenie týchto obchodných podmienok. Potvrdenie o doručení objednávky podľa tohto odseku nie je potvrdením objednávky za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle ods. 3.8. týchto obchodných podmienok.

3.8. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Ak má predávajúci záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy, potvrdí objednávku kupujúcemu spravidla do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.

3.9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Objednaný tovar Vám zašleme na dobierku, ak nebol uhradený iným spôsobom. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok  je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

3.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvy, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.11. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek spotrebiteľské práva.

3.12. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy. Pre účely zľavových akcií je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a objednávka tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by zákazník mal nárok na zľavu, Vypredaj-zlavy si vyhradzuje právo túto zľavu neposkytnúť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sú bežné, vo výške sadzby poskytovateľa služieb, ktorého si zvolil kupujúci a kupujúci ich hradí sám.

 • 4. Používateľský účet

4.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

4.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované na správne.

4.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť čo sa týka informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne kvôli nutnej údržbe hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nepoužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 • 5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.

- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

5.2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.4. Zľava alebo šeky sa poskytujú v prípade, že bola cena uhradená a nebolo odstúpené od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote.

 • 6. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

6.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

6.2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 30 dní. Uvedená lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, pričom, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, počíta sa lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu na adresu servis@vypredaj-zlavy.sk, alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1.1 oznámenia, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku.

6.3. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ.

6.4. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľovi predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie tovaru, v prípade, že v lehote 30 dní spotrebiteľ vráti späť všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo ďalších výhod), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi
prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.5. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na dodanie tovaru v internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci tieto náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.6. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty predmetného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti.

6.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.8. Spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) použiť na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok „formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy", ktorého vzor je dostupný na e-shope predávajúceho.

 • 7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. Spôsob doručenia určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Extra záruka je extra servis, ktorý Vám zaistí, že v prípade akéhokoľvek znehodnotenia tovaru počas prepravy Vám uhradíme dvojnásobok poštovného a balného vo forme šeku na zľavu z ďalšej objednávky.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Ceny balného a dopravy (nájdete tu), sú uvedené na stránkach tohto internetového obchodu a kupujúci je zároveň s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky. Prepravné a balné zodpovedá zvolenému spôsobu prepravy (Slovenská pošta - “Na adresu” alebo Slovenská pošta - “Balík na poštu“). Ak nezvolíte žiadny spôsob dodania, bude automaticky zvolený spôsob dodania prostredníctvom Slovenskej pošty – „Na adresu“.

7.5. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

 • 8. Nároky z vád tovaru

8.1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy, inak pre účel obvyklý.

8.2. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, a to najmä z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 ž 2174 občianskeho zákonníka.

8.3. Bližšie podmienky zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, ako i spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú detailne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej len „reklamačný poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú takisto detailnejšie upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z vád tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy detailne oboznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pre uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nim v plnom znení oboznámiť.

 • 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako i nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu.

9.2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, dodá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na doručenie kupujúcemu a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na doručenie na miesto určenia uvedené v objednávke.

9.3. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

9.4. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania internetového obchodu. Webové rozhranie internetového obchodu možno používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 • 10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1. Vykonaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s manuálnym i automatizovaným spracovaním poskytnutých osobných údajov, a to na obchodné a marketingové účely, hlavne na vybavenie objednávky, zasielanie katalógov a marketingových akcií. Kupujúci zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb a s odovzdaním údajov iným správcom. Uvedením e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pričom tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na tento odkaz: …, prípadne odoslať odvolanie súhlasu na nasledujúcu e-mailovú adresu: servis@vypredaj-zlavy.sk. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek písomne odvolať súhlas, alebo ho neudeliť pri spracovaní objednávky, právo na prístup k osobným údajom a ich opravu ako i ďalšie práva podľa § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, najmä právo požadovať vysvetlenie či odstránenie chybného stavu. Objednávací lístok – objednávka formou katalógu – nahradzuje Formulár zmocnenia obchodníka.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, do svojho používateľského účtu, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania internetového obchodu ) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.3. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

10.4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne chybný stav. Kupujúci má takisto právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

10.5. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.6. Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúcimi analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Gooogle prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania
používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak vykonáte, tak nebudete schopní naplno používať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás v spoločnosti Google, a to spôsobom a na účel vyššie uvedený.

 • 11. Doručovanie korešpondencie a informácií

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej podobe, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene, prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

11.2. Správa sa považuje za doručenú: - v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, - v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, - v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať, - v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 • 12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného
ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho pre všetky požiadavky kupujúceho vrátane uplatnenia práv: doručovacia adresa: Blancheporte, P.O.Box 91, 830 05 Bratislava 35, adresa elektronickej pošty

servis@vypredaj-zlavy.sk, telefón +02/ 32 28 23 15

12.6. Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. januára 2015.

Obchodné podmienky vo formáte pdf si môžete  stiahnuť tu.

Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo