Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies.
Používaním tohto webu s tým súhlasíte

Viac informácií Rozumiem

Podmienky na účasť v súťaži sú jednoduché - OBJEDNAJTE si za 60 € a viac. Na Vašej faktúre potom nájdete UNIKÁTNY KÓD, ktorý zaregistrujete na www.autoza60.sk a môžete sa tešiť na Vašu výhru! :)

Súťaž prebieha do 31. 5. 2019. Čím viac nákupov, tým väčšia šanca na výhru!

 

Skúste svoje šťastie a staňte sa jedným z našich spokojných výhercov. Viete, kto to bol? Viac info môžete nájsť na tomto odkaze.


Doplňujúce pravidlá „Auto za 60 €“

Spoločnost PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) organizuje súťaž s názvom „Auto za 60 €“. Packway je prevádzkovateľom zásielkových obchodov „Blancheporte“, „Magnet 3Pagen“, „modino“, „výpredaj-zľavy“ a „astoreo“. Súťaž prebieha spoločne na území Českej, Slovenskej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska.

Súťaž prebieha od 18. 2. 2019 do 31. 5. 2019 (ďalej len „doba trvania“).

Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal ponuku k súťaži, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay a ich rodinní príslušníci. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie 18 rokov, s doručovacou adresou na území Českej,  Slovenskej, Poľskej, Maďarskej republiky a Rumunska. V priebehu tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznej forme.

Do súťaže bola vložená 1 vecná cena, automobil značky Škoda Rapid v hodnote 300.000 Kč (ČR) alebo 11.111 Eur (SR) alebo 44.444 Zl (PL) alebo 3.333.300 Huf (HU) alebo 52.222 Lei (ROM). Výhra a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre všetky krajiny – Českú, Slovenskú, Poľskú, Maďarskú republiku a Rumunsko.  
Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými pokynmi. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým je určená ponuka k účasti v súťaži. Výherca dostane výhru pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže.

Podmienky riadneho prihlásenia k účasti v súťaži sú nasledujúce:

- zákazník urobí a uhradí objednávku za 60 Eur (SR) alebo 1 500 Kč (ČR) alebo 299 Zl (PL) alebo 19.990 Huf (HU) alebo 299 Lei (ROM) a viac (do tejto ceny sa nezapočítava cena poštovného, balného a cena za dobierku), v dobe trvania súťaže za tovar z katalógu BLANCHEPORTE, MAGNET 3PAGEN, ASTOREO alebo z internetových obchodov www.blancheporte.cz, www.magnet3p.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro  a zároveň
- zákazník platne zaregistruje svoju objednávku do súťaže a to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník odošle unikátny kód (nájde ho v dolnej časti svojej faktúry), vyplní svoje meno a priezvisko a odpovie na kontrolnú otázku „Ktorý produkt z našej ponuky by ste si vzali na dovolenku a prečo?“ a tým potvrdí svoju účasť v súťaži a odošle späť na adresu uvedenú nižšie; b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi unikátny kód (dolná časť faktúry) a odpovie na kontrolnú otázku (pozri vyššie), čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži; c) na internete: ak sa zákazník zaregistruje na www.autoza1500.cz alebo www.autoza60.sk alebo www.astoreo.pl/info/samochod.html alebo www.astoreo.hu/info/auto.html alebo www.astoreo.ro/info/masina.html, kde vyplní údaje nutné pre registráciu. Zákazník môže do súťaže registrovať viac svojich objednávok a tým zväčšiť svoju šancu na výhru. Do súťaže sa započítavajú všetky objednávky odoslané do 31. 5.2019, zaregistrované do 30. 6.2019. Pre účely účasti v súťaži nemožno objednávky nižšie ako 1 500 Kč (ČR) alebo 60 Eur (SR) alebo 299 Zl (PL) alebo 19.990 Huf (HU) alebo 299 Lei (ROM) sčítať.

Výhru získa 1 vylosovaný zákazník, ktorý sa v dobe trvania súťaže platne prihlási do súťaže podľa bodu 6 odst. II týchto pravidiel; urobí objednávku podľa bodu 6 odst I. týchto pravidiel. Zlosovanie sa uskutoční po skončení súťaže.

Registráciou do súťaže zákazník súhlasí s podmienkami podľa „Úplných pravidiel súťaže“ na www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.magnet3p.cz, www.magnet3p.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk, www.astoreo.pl, www.astoreo.hu, www.astoreo.ro so spracovaním osobných údajov za účelom vedenia súťaže podľa „Ochrany osobných údajov“ a prehlasuje, že sa s dokumentmi riadne zoznámil(a), rozumie im a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť. Účasť na súťaži a udelenie súhlasu k spracovaniu osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním súhlasu účasť v súťaži končí. Účel zahrňuje vedenie a organizáciu súťaže. Viac informácií a práva zákazníka sú uvedené v „Ochrane osobných údajov“, najmä právo na námietky proti spracovaniu za účelom priameho marketingu.

Zákazník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že PackWay je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov bezplatne meno a mesto bydliska zákazníka v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch PackWay v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb PackWay s tým, že v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové, obrazové, a zvukovo-obrazové záznamy zákazníka (s tým, že zákazník sa účasťou v súťaži výslovne zaväzuje sa dostaviť v určenom termíne na určené miesto za účelom vytvorenia zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu zákazníka). Súhlas podľa tohto odseku je robený na dobu, ktorá uplynie za 5 rokov od okamihu ukončenia súťaže.

Pre účely tejto súťaže sa za uhradenú objednávku nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas doby trvania súťaže alebo v priebehu 14 dní (príp. až 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Zákazník, ktorý vyhraje, a zároveň má zakúpenú službu „vrátenie tovaru v lehote 100 dní“, dňom vylosovania, resp. vyrozumenia o výhre, stráca možnosť túto službu využiť. Uhradená suma za túto službu mu bude vrátená.

Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka a registrácie je pre Českú republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pre Slovenskú republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, a pre Poľskú republiku: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznań 10, a pre Maďarskú republiku: P.O.BOX: ASTOREO, Direct Solution Partner Kft., 2041 Budaörs, Pf.: 270 a pre Rumunsko: ASTOREO, CP 12 OP 9, Sect.2, Bucuresti.

Výhercovi bude výhra predaná v deň a v mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi. Predanie výhry sa uskutoční najneskôr do 31. 8. 2019. Ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 31. 8. 2019, výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay aj v prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.

Údaje o výhercovi poskytne PackWay účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 26. 8. 2019. PackWay si vyhradzuje právo neoznamovať žiadné informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.

Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo